ساختار سازمانی دانشگاه

در ادامه ساختار سازمانی کلی دانشگاه را مشاهده میکنید.

photo_2017-06-11_00-04-08