ساختار سازمانی دانشگاه

در ادامه ساختار سازمانی کلی دانشگاه را مشاهده میکنید.

 

سازمان نمای دانشگاه خاتم النبیین