نتایج کانکور متفرقه خزانی سال ۱۳۹۶

نام و نام خانوادگی نام پدر رشته قبول شده زمان مراجعه برای  تعیین صنف، ساعت درس و ثبت نام
ابراهیم موسی خان تکنالوژی طبی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
ثاقب میثاق انجنیری روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
حسینه خیرمحمد قابلگی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
عنایت الله محمد ابراهیم انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
احسان الله اسدی حفیظ الله تکنالوژی طبی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
مصطفی کاظمی ضامن علی انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
حسین علی محمد عزیز اقتصاد روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
علی سینا محمد حسن اقتصاد روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
محمد نصیر احمدی محمد سرور اقتصاد روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
حمیدالله معصوم علی علوم سیاسی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
عنایت الله مبارز عزت الله انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
نوریه علی شاه خان کمپیوتر ساینس روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
خیال محمد رازمحمد انجنیری روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
کبری غلام علی انجنیری روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
احمدفواد حیدری محمد نواب تکنالوژی طبی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
تمنا شمس سراج الدین انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
استوری بارکزی آغا جان حقوق روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
بریالی محمدکاظم تکنالوژی طبی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
عزت الله محمدلطیف اقتصاد روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
عزیزه فروتن محمد رفیق تکنالوژی طبی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
نجیب الله محمد عارف انجنیری روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
طیبه محمدبخش قابلگی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
جان محمد فضل الرحمن انجنیری روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
نگینه برات علی انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
فوزیه جان علی تکنالوژی طبی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
صبر مینه معصوم گل قابلگی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
ذاهد الله محمد نظیر تکنالوژی طبی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
علی داد رضایی محمد اسحق انجنیری روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
حبیبه عید محمد انجنیری روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
صدیقه محرم علی اقتصاد روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
فرزانه خادم حسین کمپیوتر ساینس روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
قیس میرویس حقوق روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
ملیحه شاه آقا قابلگی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
الهام حسینی محمد حنیف کمپیوتر ساینس روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
محمد زکی خادم حسین تکنالوژی طبی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
رشتیا عبدالصبور انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
محمدصدیق مبارکشاه انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
عبدالله حسینی محمدعلی حقوق روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
نذیر غلام علی انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
پریما رحمت الله تکنالوژی طبی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
ندلشت محمد اشرف انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
حمیدالله عبدالخالق تکنالوژی طبی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
علی شاه حاجی محمد داود حقوق روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
سبحان الله محمد نواب انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
مژده میرزایی میرزا قابلگی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
بی بی بشیره منورشاه حقوق روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
علی سجاد ضیاالدین اقتصاد روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
محمدرضوان محمداصغر علوم سیاسی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
فاطمه محمد موسی قابلگی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
مهدی حسینی خداداد حقوق روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
عبدالرحمن محمدحیدر اقتصاد روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
نیکبخت عبدالرحیم قابلگی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
احمد عبدالرزاق انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
فهیم الله محمدوکیل کمپیوتر ساینس روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
زهره رستم علی قابلگی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
خالده صاحب گل علوم سیاسی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
محمد حیدرقادی محمدهاشم انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
عمران عنایت الله انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
سمیع الله غلام سخی اقتصاد روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
نعمت الله حیدر حقوق روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
نبی شاه حیدری قلندرشاه انجنیری روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
صامره عبدالصبور انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
نقیب الله عبدالبصیر انجنیری روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
شهیره الزینب محمدکریم علوم قرآنی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
متین صمدی محمدحسن حقوق روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
فاطمه احمدی محمدحسین قابلگی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
سجاد همایون انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
محبوبه غلام حیدر قابلگی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
پلوشه غلام نبی انتخاب دوم روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
نثار احمد احمد حقوق روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
امین قبادی اسماعیل علوم سیاسی روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد
محمد عمران محمدعثمان کمپیوتر ساینس روز یکشنبه ساعت ۱۰ در دانشکده  مربوطه مراجعه گردد