دانشکده طب معالجوی

۱- ریاست دانشکده طب معالجوی

علی احمد مکارممکارم

رتبه علمی: پوهنمل و عضو هیئت علمی دانشکده طب

تحصیلات: ماستری در رشته طب از دانشگاه فردوسی در سال ۱۳۸۸

آثار علمی:

 

فعالیت ها:

 

۲- هیأت علمی دانشکده طب معالجوی

الف-  خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دانشکده طب معالجوی عبارتند از: 

۱-  علی احمد مکارم: ماستری در رشته طب از دانشگاه فردوسی در سال ۱۳۸۸

۲-  سید یوسف موسوی: دکتری فیزیولوژی از دانشگاه تربیت مدرس

۳-  نعمت الله رضایی: تخصص و لیسانس از دانشگاه کابل

۴-  محمد جعفری:  ماستر و لیسانس در رشته بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم طبی یزد و قم در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۹

۵-  مومنه محمدی:  ماستر در رشته هماتولوژی و بانک خون در دانشگاه تربیت مردس در سال ۱۳۹۱ و لیسانس در رشته بیولوژی حیوانی در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه زابل

۶-  جعفرعلی مرادی:  ماستر در رشته طب از دانشگاه طبی یزد در سال ۱۳۹۱

۷-  موسی بشیر:  ماستر در رشته آموزش بهداشت از دانشگاه طبی تهران در سال ۱۳۸۸

 

ب-  بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده طب معالجوی عبارتند از: 

۱-  سید یوسف موسوی  

موقف اداری: سرپرست معاونت علمی تدریسی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

دکتری فیزیولوژی از دانشگاه تربیت مدرس

آثار علمی

 

رضایی

۲-  نعمت الله رضایی

موقف اداری: آمر دیپارتمنت داخله

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

تخصص و لیسانس از دانشگاه کابل

آثار علمی:

فعالیت­ها و تجربیات کاری:

 

جعفری

۳-  محمد جعفری

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر و لیسانس در رشته بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم طبی یزد و قم در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۸۹

آثار علمی

  • بررسی اثرات سروصدا در بین کارگران
  • بررسی سایتوتوکسی نانوذره ای

 

۴-  مومنه محمدی

موقف اداری: آمر دیپارتمنت هماتولوژی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر در رشته هماتولوژی و بانک خون در دانشگاه تربیت مردس در سال ۱۳۹۱ و لیسانس در رشته بیولوژی حیوانی در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه زابل

آثار علمی:

 

۵-  جعفرعلی مرادی

موقف اداری: آمر دیپارتمنت آناتومی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر در رشته طب از دانشگاه طبی یزد در سال ۱۳۹۱

آثار علمی:

 

۶-  موسی بشیر  بشیر

موقف اداری: آمر دیپارتمنت صحت عامه

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده طب

ماستر در رشته آموزش بهداشت از دانشگاه طبی تهران در سال ۱۳۸۸

آثار علمی: