دانشکده انجنیری

۱- ریاست دانشکده انجنیری

نعمت الله للندریlalandari

رتبه علمی: پوهنیار و رییس دانشکده انجنیری

تحصیلات: محصل دوره ماستری و لیسانس در رشته ساختمان های صنعتی و مدنی از پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۰

فعالیت ها:

  • مدرس مضامین ساینسی در کورس های آمادگی کانکور
  • تدریس در پوهنتون پولی تخنیک
  • مشاور تخنیکی و مسلکی امور انجنیری در شرکتهای ساختمانی

۲- هیأت علمی دانشکده انجنیری

الف-  خلاصه شناسه‌ی اعضای شورای علمی دانشکده انجنیری عبارتند از: 

۱- نعمت الله للندری: محصل دوره ماستری و لیسانس در رشته ساختمان های صنعتی و مدنی از پولی تخنیک کابل در سال ۱۳۹۰

۲- رضا جلیلی: ماستر و لیسانس در رشته مهندسی ساختمان از کشور روسیه در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۰۲

۳- محمدمهدی جاوید: دکتری در رشته مهندسی در روسیه در سال ۱۳۹۵ و ماستر مهندسی از روسیه

 

ب-  بیوگرافی علمی اعضای شورای علمی دانشکده علوم سیاسی عبارتند از:  jalili

۱- رضا جلیلی

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده انجنیری

ماستر و لیسانس در رشته مهندسی ساختمان از کشور روسیه در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۰۲

 

۴)  محمدمهدی جاوید  javid

رتبه علمی: پوهنیار و عضو هیئت علمی دانشکده انجنیری

دکتری در رشته مهندسی در روسیه در سال ۱۳۹۵ و ماستر مهندسی از روسیه

آثار علمی:

  • روش های مختلف کاربرد سلب از نظر کمیت و کیفیت
  • پیشگیری از تخریب ساختمان ها در برابر زلزله
  • مطالعه سلب از نظر اقتصادی
  • استفاده درست از محیط زیست