معاونت علمی-تدریسی

دانشگاه خاتم النبیین(ص) با باور عالمانه، متدینانه و متمدنانه به این حقیقت که آسایش و آرامش زندگی و زندگانی آدمیان در پناه و پرتو پیدایش و گسترش آفرینی های فکری و دستاوردهای علمی مبنا و معنا می­یابد، پیدایی و پویایی تراوش­های اندیشه و تلاش­های فکری به زایش و افزایش دانش بستگی دارد، تولید و تکثیر علم، فرایند و برایند آموزش و پژوهش می‌داند.

مسئولیت معاونت علمی-تدریسی را دکتر سید یوسف موسوی به عهده دارد. این اداره، دارای ساختار و مسئولیت‌های ذیل می‌باشد:

یکم- ساختار:

زیر مجموعه‌ی معاونت علمی- تدریسی:

الف- دانشکده‌ها:

۱-    دانشکده فقه و حقوق؛

۲-    دانشکده علوم سیاسی؛

۳-     دانشکده اقتصاد؛

۴-    دانشکده مدیریت؛

۵-    دانشکده طب معالجوی؛

۶-    دانشکده قابلگی؛

۷-    دانشکده تکنالوژی طبی؛

۸-    دانشکده انجنیری؛

۹-    دانشکده کامپیوتر ساینس؛

۱۰-‌ دانشکده علوم اجتماعی؛

ب- بورد ماستری:

پ- امریت‌ها:

۱-    آمریت تحقیقات؛

۲-    آمریت برنامه‌ریزی و تضمین کیفیت؛

۳-    آمریت گروه معارف؛

ت- مدیریت‌ها:

۱-    مدیریت امور محصلان؛

۲-    مدیریت امور فارغ التحصیلان؛

۳-    مدیریت بورد ماستری؛

۴-    مدیریت شفاخانه با مسئولیت دانشکده طب؛

۵-    مدیریت فرهنگی.

دوم- وظایف و صلاحیت‌ها:

دانشگاه خاتم‌النبیین(ص)، حقیقت‌یابی و حقیقت‌جویی را همراه با گوهرهای انسانیت «علم»، «تقوا»، «ترقّی»، «پویایی»، «تکامل» در بستر «تحقیق علمی»، «آموزش» و «پرورش» جستجو می‌کند، بدین روی معاونت علمی را بخش زنده و جدایی‌ناپذیر نهاد «تدریسی-علمی»، «تحقیقی-پژوهشی»، «تعلیمی-تحصیلی» و «پارسایی-تربیتی» می­شناسد.

بدین منظور کلیه وظایف مهم دانشگاهی(علمی-پژوهشی) بعد از ریاست دانشگاه به عهده معاونت علمی-تدریسی است:

 

  • انجام وظايف رييس پوهنتون درزمان غيابت رييس؛
  • ریاست بورد ماستری طبق لایحه ماستری وزارت تحصیلات عالی؛
  • گزارش از اجرائیات خويش به شوراي عالي و رييس دانشگاه؛
  • همکاري با رييس پوهنتون   در امور دانشگاهی  و محصلان؛
  • دادن مشو ره‌های علمي به رييس دانشگاه؛
  • رهبري امور دانشگاهی و محصلان در دفترهاي مربوط؛
  • بررسی و اجرائیات لازم در مورد تقرر،ترفيع،انفکاک و تقاعد اعضاي کادر علمي دائمی و به ثمر رساندن آن در وزارت تحصیلات عالی؛
  • استخدام کادرهاي علمي خارج کادر و قراردادي و مورد تأیید قرار دادن قراردادها؛
  • رهبري امور تحقيقاتي در دانشگاه؛

۱۰.  نظارت از امور نشراتي دانشگاه؛

۱۱.  انکشاف معيارهاي علمي به‌منظور بهبود وضع تدريسي، تحقيقي ونشراتي؛

۱۲.  ارزيابي نصاب تحصيلي و عيار نمودن آن مطابق خواست زمان و معیارهای جهانی؛

۱۳.  بررسي و ارزیابی مقررات و لوايح  و در صورت ضرورت طرح  تعديل، تجديد و یا الغاي برخي از آن‌ها؛

۱۴.  تطبیق کلیه قوانین و مقررات، اصول وظایف، نظامنامه‌ها، لوایح، امتیازات؛

۱۵.  نظارت از تطبيق نصاب تحصيلي توسط اعضاي کادر علمي؛

۱۶.  طرح تقويم دانشگاهی دانشگاه؛

۱۷.  اجرائات  لازم در مورد تجهيز کتابخانه، بخش کامپیوتر وانترنت؛

۱۸.  فراهم نمودن امکانات  لازم براي اجراي کارهاي عملي محصلان؛

۱۹.  رياست از کميته‌هاي مربوط؛

۲۰.  اجرائیات درزمینه‌پذيرش محصلان  نوشمول، برگزاري امتحان شمول و انفکاک محصلان طبق اسناد تقنيني مربوط؛

۲۱.  تهيه وصدور اسناد فراغت  و کارت هويت به محصلان؛

۲۲.  صدور ترانسکریپت برای فارغین لیسانس و ماستری؛

۲۳.  برگزاری جلسات بورد ماستری؛

۲۴.  عیار و اجرا نمودن برنامه‌های تضمین کیفیت، برنامه‌ریزی و ارتقای ظرفیت برنامه‌های علمی-پژوهشی؛

۲۵.  ساير وظايفي که طبق ايجابات خاص وظیفه‌ی طور قانوني به معاون علمي سپرده مي‌شود؛