ارتباط مستقیم بامعاونت علمی-تدریسی


 

۱- پست الکترونیکی:

             ۱)    vice.chancellor@khu.edu.af

 

۲- شماره های تماس:

             ۱)    ۰۷۹۶۸۵۰۰۸۴

             ۲)    ۰۷۴۴۴۵۴۶۴۲